แผนภูมิพหุปัญญาของฉัน

แผนภูมิพหุปัญญาของฉัน

เพราะปัญญาของคนเราไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะความสามารถทางคณิตศาสตร์ และภาษาเท่านั้น ลองมาสํารวจตัวเองด้วยทฤษฎีพหุปัญญาของ ดร.ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์ ที่เชื่อว่าเราทุกคนต่างมีปัญญาโดดเด่นหลากหลาย แบ่งออกได้ไม่น้อยกว่า 8 ด้าน ซึ่งทําให้แต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ และมีความสามารถเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว