เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ – www.samsungscd.org

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจเข้าชมและใช้บริการเว็บไซต์ www.samsungscd.org (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) ในโครงการ Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ (ต่อไปนี้เรียกว่า “โครงการ”) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมของ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้สนับสนุน”)
เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอเนื้อหาและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และเพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ สู่สาธารณะ ซึ่งเว็บไซต์นี้อยู่ในความดูแลของ บริษัท สยามเมนทิส จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”)
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทุกท่านรับทราบว่า การใช้บริการต่างๆ ของท่านในเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัททุกประการ และท่านรับทราบว่าเว็บไซต์ของบริษัทนี้ เป็นเพียงสื่อกลางในการให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น

1. แบบสำรวจค้นพบตัวเอง

ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้ ท่านรับทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีแบบสำรวจค้นพบตัวเองเพื่อให้ท่านได้ศึกษาแนวทางในการประกอบอาชีพของท่านหรือของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของท่าน โดยท่านตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ก) ท่านรับทราบว่าแบบสำรวจค้นพบตัวเองเป็นข้อมูลที่บริษัทได้จัดทำขึ้นและรวบรวมจากทฤษฎี Theory of Multiple Intelligence ซึ่งบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้ให้คำรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องแท้จริง หรือความสมบูรณ์ของแบบสำรวจค้นพบตัวเองและผลที่เกิดขึ้นจากการทำแบบสำรวจค้นพบตัวเองใดๆ ทั้งสิ้น

ข) ท่านรับทราบว่าผลที่ได้รับจากการทำแบบสำรวจค้นพบตัวเองอาจไม่ใช่การวัดผลที่ถูกต้องแท้จริงโดยสมบูรณ์ โดยผลดังกล่าวเป็นเพียงคำแนะนำและข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อให้ท่านหรือของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของท่านใช้ประกอบกับการพิจารณาแนวทางการศึกษาต่อ

ค) ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้ข้อมูลหรือผลที่ได้รับจากการทำแบบสำรวจค้นพบตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้ข้อมูลหรือผลที่ได้รับจากการทำแบบสำรวจค้นพบตัวเองนี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน

ง) ในการประมวลผลและแสดงผลแบบสำรวจค้นพบตัวเอง ท่านตกลงและอนุญาตให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ของท่านในระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นที่มีข้อมูลของท่าน นอกจากนี้ ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทแสดงผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ของท่านผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทเป็นผู้ดูแลควบคุม

จ) ท่านรับทราบว่า ข้อมูลส่วนตัวของท่านและข้อมูลที่ได้รับจากแบบสำรวจค้นพบตัวเองเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อของท่าน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการศึกษาและการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของท่าน ดังนั้น ท่านจึงตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทในการนำหรือส่งต่อข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นๆ ของท่านแก่ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาหรือสถาบันทางการศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท

ทั้งนี้ ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของท่าน จะต้องเป็นบุคคลที่ลงทะเบียนกับบริษัทและได้รับรหัสผ่านจากบริษัทแล้วเท่านั้น

ฉ) ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาหรือสถาบันทางการศึกษาหรือสถาบันวิจัยตกลงและยอมรับว่า จะนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามแบบสำรวจค้นพบตัวเองและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนการศึกษาของเด็กหรือเยาวชนเท่านั้น โดยครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามแบบสำรวจค้นพบตัวเองและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์ให้แก่บุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

ช) ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสำรวจค้นพบตัวเองจากเว็บไซต์นี้ถือเป็นสิทธิ กรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้ความยินยอมให้แก่ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาหรือสถาบันทางการศึกษาหรือสถาบันวิจัยใดๆ ในการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสำรวจค้นพบตัวเองได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ประมวลผล และ/หรือถูกประมวลผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ แอพพลิเคชัน (Application) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ เป็นงานที่จัดทำขึ้นและอยู่ในความดูแลโดยบริษัท สยามเมนทิส จำกัด และเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของบริษัท

ท่านตกลงและรับทราบว่า เว็บไซต์ของบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ซึ่งบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดเตรียม รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดก่อนการเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้ให้คำรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องแท้จริง หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา ภาพ และ/หรือบทความใดๆ ในเว็บไซต์ข้างต้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา ต่อบริษัท และ/หรือกรรมการของบริษัท

3. การใช้บริการ

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ก) ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนล่วงหน้า

ข) กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด

ค) ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ติดอยู่หรือปรากฏบนเนื้อหา หรือ ข้อความงานใดๆ ในเว็บไซต์  เพื่อบ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ อาทิเช่น ชื่อบริษัท ชื่อเจ้าของผู้สร้างสรรค์ ลายน้ำ ตัวเลข หรือรหัสแทนข้อมูลดังกล่าว เป็นต้น รวมถึงไม่เผยแพร่เนื้อหา หรือ ข้อความงานใดๆ ในเว็บไซต์ซึ่งมีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ

ง) ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือ กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือ ข้อความ งานใดๆ จากเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โครงการ ผู้สนับสนุน สมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก

จ) อัพโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล หรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือ โปรแกรมซอฟท์แวร์ในการสื่อสารของบริษัท สมาชิกของบริษัทหรือ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบุคคลภายนอก

ฉ) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของบริษัท หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ

ช) กระทำการใดๆ เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี หรือมาตรการใดๆ ที่บริษัทออกแบบมาเพื่อป้องกันการทำซ้ำหรือควบคุมการเข้าถึงเนื้อหา ข้อความ งาน หรือโปรแกรมใด ๆ ของเว็บไซต์

ซ) กระทำการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง
หากบริษัททราบว่าท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดในเว็บไซต์นี้ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรือ อาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที

4. การจำกัดความรับผิด

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล และแบบสำรวจค้นพบตัวเองที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ เกิดขึ้นจากการใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดเตรียม รวบรวม ตรวจสอบ และเผยแพร่ข้อมูลแก่ท่าน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือ การกระทำละเมิดใดๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใดๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือ ทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือ โดยประการอื่น

ข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข้อมูล/บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใดๆ ของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ

5. ข้อสละสิทธิในเนื้อหาบนเว็บไซต์

ข้อความ ภาพวาด หรือข้อมูลต่างๆ ทุกประเภทบนเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ประมวลผล และ/หรือถูกประมวลผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ แอพพลิเคชัน (Application) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ บางส่วนเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย (update) อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัย (update) ของข้อมูลดังกล่าว

6. นโยบายระงับข้อพิพาท

ท่านรับทราบว่า การดำเนินการให้บริการเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท บริษัทไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความทั้งหมดได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ของบริษัท หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือ บริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ดังนี้

1) ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ชัดเจนแก่พนักงานของบริษัทตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้
(ข) หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล ที่สามารถติดต่อได้
(ค) รายละเอียดของข้อร้องเรียนและ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย (ถ้ามี)
(ง) ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องที่ต้องการให้บริษัทดำเนินการ

2) ท่านต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องและ/หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายังอีเมลของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ของบริษัท
samsungsicthailand@gmail.com
บริษัท สยามเมนทิส จำกัด
โทรศัพท์: 0 2026 3144
โทรสาร: 0 2633 9951

ภายหลังจากบริษัทรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัททราบ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ท่านได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น

ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินคดีหรือท่านสละสิทธิในการดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งและ/หรือทางอาญากับบริษัท เนื่องจาก บริษัทจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

7. การชดเชยค่าเสียหาย

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือ ปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ รวมถึงผู้สนับสนุนถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก หากท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ท่านจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทตามที่กฎหมายกำหนด

8. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ก) ท่านตกลงและรับทราบว่า บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการประกอบกิจการให้บริการของบริษัท และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทางเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลอื่นๆ ของท่าน ท่านตกลงและอนุญาตให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ของท่านในระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นที่มีข้อมูลของท่าน นอกจากนี้ ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทแสดงผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ของท่านผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทเป็นผู้ดูแลควบคุม

ข) ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องดำเนินการแจ้งต่อบริษัท เพื่อให้บริษัทปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์มากที่สุด อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบริษัท ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทควบคุมดูแลเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์ โดยท่านสละสิทธิในการโต้แย้งหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทต่อความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ค) บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบ

ง) ท่านรับทราบว่า บริษัทมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

1) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนหรือการสถิติหรือสำมะโนต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ
2) เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
3) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
4) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย
5) เป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดหรือคำสั่งศาล

จ) ท่านรับทราบและตกลงว่า บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากเว็บไซต์ องค์กรอื่น หรือแหล่งอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทางเว็บไซต์ของบริษัทและบริษัทในเครือ

ฉ) ท่านรับทราบและตกลงว่า เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทางเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่น ทั้งนี้ประเทศดังกล่าวต้องมีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

ช) ท่านรับทราบและตกลงว่า ท่านมีสิทธิในการตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ท่านต้องแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงเหตุผลในการตรวจสอบแก่บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 14 วัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจปฏิเสธมิให้ท่านตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากเป็นกรณีดังต่อไปนี้
1) เป็นการขัดแย้งกับกฎหมายอื่นหรือคำสั่งศาล
2) กระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
3) กระทบต่อเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ
4) มีผลกระทบต่อการสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือการพิจารณาคดีของศาล
5) เพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
6) ท่านรับทราบว่า มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อบริษัทจะได้ยุติการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8. การแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยท่านยินยอมและตกลงในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความดังกล่าว และไม่ติดใจเรียกร้องกรรมสิทธิ์ สิทธิใดๆ ในทางกฎหมายต่อบริษัท

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการของบริษัท อันเนื่องมาจากเว็บไซต์นี้ ท่านและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาทการใช้บริการในเว็บไซต์นี้ของท่าน ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ของบริษัทในอนาคต ย่อมถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของบริษัทที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ดังกล่าว